luns, 31 de maio de 2010

LATÍN II: EXAME DE SETEMBRO

Este departamento dispón que o exame de setembro constará das seguintes partes:

1. Morfoloxía: proba que seguirá o modelo das probas realizadas durante o curso, pero coa seguinte modificación: queda excluída a pregunta relativa á identificación das construcións explicadas en oracións feitas na clase. Lémbrase que é preciso obter polo menos 4 puntos sobre 10 para poder facer media e aproba-la asignatura.

2. Tradución: a proba de tradución seguirá o modelo das probas feitas durante o curso. Ademais engadirase unha pregunta sobre literatura (na que o/a alumno/a pode escoller unha de dúas opcións propostas), para que os/as alumnos/as que queiran poidan mellora-la cualificación do apartado de literatura (gárdase do curso o 0,75 obtido pola elaboración dos resumos e presentacións).

3. RELECTIO: na proba de setembro non haberá proba de relectio.

Se houbera calquera dúbida sobre o disposto, por favor poñédevos en contacto comigo a través do correo electrónico.

Ningún comentario: