mércores, 12 de maio de 2010

LATÍN: CUALIFICACIÓNS FINAIS

Trala realización do 1º parcial da 3ª avaliación e de tres probas de tradución neste mes de maio, tendo en conta o traballo e adicación á asignatura mostrada por algúns alumnos/as, e en aplicación dos criterios de avaliación recollidos na programación, este departamento resolve:

1. que os seguintes alumnos/as obteñen a seguinte cualificación final na asignatura de Latín II:

Diego García: APROBADO (5)
Lara Lozano: NOTABLE (8)
Alba Trashorras: NOTABLE (7) 

2. que os/as alumnos/as mencionados/as na listaxe anterior poden e deben face-las probas pendentes para subiren nota.

3. que os/as alumnos/as non mencionados na listaxe anterior teñen que face-las probas pensentes na súa integridade, para poderen ser avaliados segundo o establecido na programación.

Lémbrase, finalmente, que os alumnos/as mencionados/as na listaxe anterior non quedan exentos de asistir a clase.

Ningún comentario: