mércores, 23 de decembro de 2009

LATÍN II: ACLARACIÓN CUALIFICACIÓNS DA 1ª AVALIACIÓN

Infórmase ós/ás alumnas de Latín II de que xa poden consulta-la listaxe definitiva das cualificacións da 1ª avaliación. Lémbraselles que a cualificación tida en conta para determina-la cualificación do boletín é a mellor entre o resultado da media ponderada entre o 1º e o 2º parcial, e o resultado do 2º parcial (coas limitacións e salvedades establecidas na programación).

Ningún comentario: